Wanneer psychodiagnostiek?

Op vraag van de ouders of na doorverwijzing (arts, CLB, logopedist, kinesist,…) kan er psychodiagnostisch onderzoek verricht worden. Dit geeft ons een duidelijker zicht op de sterktes en uitdagingen, maar ook op het algemeen functioneren van het kind. We krijgen een beter beeld van wat er precies aan de hand is, zodat we de begeleiding gerichter kunnen afstemmen rekening houdende met de noden van het kind/jongere.

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een gesprek met de ouders, de testafname(s), vragenlijsten, observaties en een adviesgesprek.  De resultaten worden vertrouwelijk aan ouders bezorgd.  U ontvangt eveneens een verslag van de verschillende onderzoeken met daaraan gekoppeld ‘adviezen op maat’.  Na toestemming kunnen deze ook aan de doorverwijzer worden bezorgd.

Bij alle onderzoeken maken wij gebruik van erkende testen. Voorafgaand aan het testmoment is er steeds een kennismaking: een eerste afspraak is altijd spannend en wij willen voorkomen dat spanning invloed heeft op de testuitslagen. De onderzoeken worden altijd afgenomen onder de meest gunstige omstandigheden, nl ’s ochtends, in een prikkelarme omgeving met oog voor het welzijn van het kind/de jongere. Tijdens de testafname zijn observaties van zeer groot belang. Dit geeft ons extra handvaten om de testuitslag te interpreteren en een juist beeld van het kind/jongeren weer te geven.

 

Mogelijke onderzoeken zijn:

 

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we de beleving van het kind/de jongere (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld brengen.  Via spel en gesprekken, tekeningen en eventueel vragenlijsten probeer we te weten te komen wat een kind/ jongere bezighoudt, waar hij/zij het moeilijk mee heeft, wat hij/zij leuk vindt en goed kan,….

De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met de ontwikkelingsfase van het kind/de jongere en zijn ruimere context.  Nadien volgt er een adviesgesprek om te bespreken wat er bij het kind/de jongere leeft en wat er nodig is om meer in zijn/haar krachten te staan.

 

Intelligentie onderzoek

Voor kinderen en jongeren tussen 2 ½ en 17 jaar voeren we een intelligentieonderzoek uit aan de hand van de meest recente testbatterijen.  Aan de hand van dit onderzoek wordt een intelligentieprofiel opgesteld en krijgen we meer zicht op de mogelijkheden, met name de sterktes en uitdagingen, van uw kind.

In de praktijk beschikken we over verschillende intelligentietesten:

  • SON 2-8 Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest: Non-verbale intelligentie test, afgenomen in kader van terugbetaling logopedie
  • WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Schilderen- V: Algemene intelligentietest voor kinderen van 6-17 jaar.

Een intelligentiemeting kan als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar een leer- en/of ontwikkelingsstoornis, kan in functie van hoogbegaafdheid, terugbetaling logopedie….

De resultaten van het onderzoek worden nadien met de ouders en kind/jongere besproken in een adviesgesprek.  Een schriftelijke rapportage met observaties en adviezen (tips naar aanpak) wordt u bezorgd.

 

Onderzoek naar autisme

Aan de hand van een aantal diagnostische tests en observaties in de thuis en schoolcontext, wordt er gekeken of er voldaan wordt aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis.

Een onderzoek naar ASS bestaat steeds uit:

  • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese (= gesprek met de ouders)
  • Een psychologisch luik dat bestaat uit vragenlijsten, intelligentieonderzoek (indien aangewezen), observaties in thuiscontext en op school, gesprekken met ouders/leerkrachten en testonderzoek
  • Kinderpsychiatrisch onderzoek
  • Logopedisch onderzoek (hiervoor werken we samen met externen)
  • Psychomotorisch onderzoek (hiervoor werken we samen met externen)

 

Onderzoek naar ADHD

Een aandachtsonderzoek wordt uitgevoerd indien er concentratieproblemen worden vastgesteld zowel thuis of op school. Dit onderzoek dient om uit te maken of de aandachtsproblemen worden veroorzaakt door AD(H)D of een manifestatie zijn van andere onderliggende moeilijkheden (bv zwakkere intelligentie). Om dit uit te sluiten wordt er vaak gestart met een algemeen intelligentie-onderzoek. Vragenlijsten worden meegegeven om een zo goed mogelijk beeld te bekomen van de thuis- en schoolsituatie.  Indien nodig kan er een observatie thuis als op school ingepland worden.  Tot slot volgt er een aandachtsonderzoek waarbij verschillende aspecten van aandacht zoals de volgehouden aandacht, de selectieve aandacht en het verdelen van aandacht (executieve functies) worden na gegaan.

 

Rapportage :

Aan de hand van al deze onderzoeksgegevens wordt een handelingsplan/actieplan opgesteld met doelstellingen op lange en korte termijn.  Dit wordt geïntegreerd in een verslag en bevat gerichte adviezen om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen in het vervolgtraject te kunnen zetten. Deze informatie wordt toegelicht in een adviesgesprek met ouders en kind/jongere.

 

Behandeling :

Na het diagnostisch traject werken we ook graag met u verder.  We bekijken welke stappen verder nodig zijn zowel op school als binnen de thuiscontext.  Indien een therapeutische begeleiding nodig blijkt, kan u terecht binnen onze eigen praktijk bij één van de kinderpsychologen of gezinstherapeuten.

Bijkomende inlichtingen nodig?


Bij aanmelding stem ik in dat PTC Gent contact met mij opneemt en ga ik akkoord met de voorwaarden en de privacy policy van PTC Gent*

Of maak een afspraak

Gezinsgericht werken met kinderen en jongeren

Kinderen of jongeren raken soms in de knoei. Ouders en kinderen kunnen dan op verschillende golflengtes terecht komen en begrijpen elkaar niet altijd. Als ouder doe je er alles aan zodat je kind gelukkig kan zijn. Soms merk je echter dat je kind zich niet helemaal goed voelt, maar hebben je inspanningen niet het effect dat nodig is. Professionele ondersteuning kan een antwoord bieden om op een positieve manier te verbinden en verder te geraken.

Individueel werken met kinderen en jongeren

Wij vertrekken vanuit de zorgen en hulpvraag van het kind/ de jongere zelf, namelijk ‘Wat stoort jou? Waar heb jij zélf last van?’. Samen zoeken we naar jouw hulpbronnen, eigen mogelijkheden en talenten, om zo tot oplossingen in jezelf te komen. Wat heb je nodig om met deze situatie om te gaan, om inzicht en controle te krijgen over het probleem of om anders te leren kijken?