Gezinsgericht werken met kinderen en jongeren

Kinderen of jongeren raken soms in de knoei. Ouders en kinderen kunnen dan op verschillende golflengtes terecht komen en begrijpen elkaar niet altijd. Als ouder doe je er alles aan zodat je kind gelukkig kan zijn. Soms merk je echter dat je kind zich niet helemaal goed voelt, maar hebben je inspanningen niet het effect dat nodig is. Professionele ondersteuning kan een antwoord bieden om op een positieve manier te verbinden en verder te geraken.

Individueel werken met kinderen en jongeren

Wij vertrekken vanuit de zorgen en hulpvraag van het kind/ de jongere zelf, namelijk ‘Wat stoort jou? Waar heb jij zélf last van?’. Samen zoeken we naar jouw hulpbronnen, eigen mogelijkheden en talenten, om zo tot oplossingen in jezelf te komen. Wat heb je nodig om met deze situatie om te gaan, om inzicht en controle te krijgen over het probleem of om anders te leren kijken?

Diagnostisch werken met kinderen en jongeren

Goede psychodiagnostiek is belangrijk om kinderen en adolescenten zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen bieden. Dit is niet alleen belangrijk voor het kind zelf, maar komt ook de effectiviteit en doelmatigheid van verdere hulp ten goede.

Algemene werking:

Binnen het PsychoTherapeutisch Centrum  wordt er met het kind, de jongere en de ouders gezocht hoe we de emotionele of gedragsmoeilijkheden kunnen aanpakken waarvoor zij zich bij ons aanmelden. De samenwerking tussen kind/jongere, de ouders en de therapeut is een belangrijk element.

Kinderen en jongeren leggen tijdens hun ontwikkeling naar volwassenheid een hele weg af. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden zijn er ook heel wat ontwikkelingstaken die ze moeten volbrengen zoals het opbouwen van een eigen identiteit, inzicht krijgen in waarden en normen, etc. Van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen steunen bij deze verschillende taken. Niet alle kinderen en jongeren ontplooien zich even vlot. Ze geraken geblokkeerd of verliezen de weg.

De waarden die wij in ons centrum hanteren en die wij ook graag in de samenwerking met jullie willen naar voor schuiven zijn krachten bundelen tussen de verschillende hulpverleners, de krachten van de cliënt naar boven halen, wetenschappelijke onderbouwing, integratief werken en kwaliteit. Daarnaast streven wij er naar om u zo snel mogelijk de gepaste hulp aan te bieden, dus geen/ beperkte wachttijd.

 

Wanneer een kinder- of jongerentherapeut consulteren?

Wanneer je contact opneemt met ons centrum wil dit niet zeggen dat je kind ‘gestoord’ is of dat je als ouder(s) ‘faalt’. Ouders consulteren een kindertherapeut omdat ze bezorgd zijn over de ontwikkeling van hun kind, omdat bepaalde gedragingen onhoudbaar blijken of niet goed gehanteerd kunnen worden of omdat ze hun kind emotioneel zien lijden.

De hulpvraag van ouders en kinderen/jongeren is daardoor vaak zeer concreet: school en studiekeuze, beperkte sociale vaardigheden, moeilijke thuissituatie, gezins- en relationele problemen, gedragsproblemen, eetproblemen, angsten, vraag naar onderzoek (rond ADHD of autisme) of een IQ onderzoek. U kan ook bij ons terecht indien uw kind met traumatische gebeurtenissen werd geconfronteerd.

Samen met de therapeut wordt gezocht naar vastgelopen gedachten, gevoelens en (gezins-) dynamieken. Er wordt gestimuleerd om hier op een andere manier mee om te gaan. We bekijken samen welke patronen er zich binnen en buiten het gezin afspelen. Aangezien kinderen nog niet over dezelfde capaciteiten beschikken als volwassenen om zich uit te drukken, gaan we op zoek naar manieren waarop kinderen toch kunnen vertellen wat hen bezig houdt. Deze zoektocht is een verkenning van zowel het intrapsychisch element (binnen het kind zelf) als het interpersoonlijk aspect (tussen de verschillende relaties). Hierbij  staat een zo goed mogelijk emotioneel begrijpen van wat er aan de hand is voorop. Immers, een beter begrip van de eigen situatie is vaak een opstap naar een blijvende oplossing.

In de veilige ruimte van de spelkamer kan het kind/de jongere zijn moeilijkheden ten gronde bespreken met de therapeut of via een steunende, ontwikkelingsgerichte aanpak verder geholpen worden in zijn emotionele ontwikkeling en zo een stevigere basis van zijn persoonlijkheid uitbouwen.

Bij kinderen wordt spel en beeldend werk gebruikt als meest belangrijk communicatiemiddel. Het verhaal van het kind ontvouwt zich al spelend, en in interactie met de therapeut als medespeler in de spelkamer. Bij jongeren neemt het gesprek meer en meer de plaats in van het spel.

Kinder- en jongerenwerking

meer artikels lezen?
ga naar onze blog